Perinteinen
CrossFit-sali Torniossa

Cross­Fit Ros­te­ri on Kemi-Tor­nio alu­een ensim­mäi­nen viral­li­nen Cross­Fit-sali. Toi­min­nal­li­sel­le har­joit­te­lul­le perin­tei­käs ava­ra hal­liym­pä­ris­tö ulkot­ree­nia­luei­neen takaa­vat moni­puo­li­set har­joit­te­lu­mah­dol­li­suu­det. Salim­me on ilmas­toi­tu ja hyvin varusteltu. 

Cross­Fit Ros­te­rin haa­vee­na on olla kemi-tor­nio­lai­sil­le ja rajal­la asu­vil­le toi­nen koti. Hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vä ja ren­to paik­ka, jos­sa voit tree­nien ohel­la juo­da vaik­ka­pa kaf­fet ja jutel­la saman­hen­kis­ten ihmis­ten kans­sa. Meil­lä tree­naat kan­nus­ta­vas­sa ilma­pii­ris­sä, johon olet ter­ve­tul­lut ihan oma­na ittenäsi!

Hej, du som bor på andra sidan grän­sen är väl­kom­men att trä­na hos Cross­Fit Rosteri!

WODconnect

Löy­dät päi­vän har­joi­tuk­sen, tun­ti­va­raus­jär­jes­tel­män ja aloi­tus­kurs­sit WODcon­nect-jär­jes­tel­mäs­tä:
www.wodconnect.com/crossfit-rosteri

Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
07:00-08:00
08:00-9:00
09:00-10:00
10:00-11:00WODWODWODWODWOD

11:00-12:00WOD
12:00-13:00POWER
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00WODWODWOD
WOD
17:00-18:00WOD+50v WODWOD
+50v WOD 

WOD
18:00-19:00WODWOD WODCROSSFIT KIDS (7-10v)WOD
19:00-20:00WODWOD WODCROSSFIT KIDS (yli 11v)
20:00-21:00
KEHONHUOLTOBASIC ENDURANCE

WOD = (Wor­kout of the day) Päi­vän ohjat­tu treeni

KEHONHUOLTO = Liik­ku­vuus­har­joit­te­luun pai­not­tu­va tunti

BASIC ENDURANCE = Pit­kä perus­kun­to­har­joi­tus. Sopii myös aktii­vi­sek­si palaut­ta­vak­si harjoitukseksi

POWER = Tun­nil­la teh­dään pai­non­nos­toa ja perin­tei­siä voimaharjoitteluliikkeitä

ON RAMP = Aloituskurssi

Oma­toi­mi­har­joit­te­lu joka päi­vä tun­tien ulko­puo­lel­la klo 5-23

Aloittaminen

Kaik­ki har­ras­ta­jam­me aloit­ta­vat Cross­Fit-har­joit­te­lun On Ramp-aloi­tus­kurs­sil­la, jos­sa käy­dään läpi Cross­Fi­tin perus­tei­ta ja har­joi­tel­laan liik­kei­den oike­aa tek­niik­kaa. Näin har­joit­te­lu Cross­Fit-tun­neil­la on tur­val­lis­ta ja saat kai­ken irti tree­nis­tä. Kurs­sin jäl­keen saat osal­lis­tua salim­me ohja­tuil­le tun­neil­le ja jat­kat lajis­sa kehittymistä. 

Aloi­tus­kurs­siin sisäl­tyy aina yhden kuu­kau­den jäse­nyys kurs­sin suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen, jon­ka aika­na voit tes­ta­ta miten laji sovel­tuu sinul­le. Varoi­tus: Saa­tat koukuttua!

Jär­jes­täm­me myös täl­lä het­kel­lä sopi­muk­ses­ta inten­sii­vi On Ramp -kurs­se­ja pie­nil­le ryh­mil­le. Sopii esi­mer­kik­si paris­kun­nil­le, ystä­vyk­sil­le tai muil­le lähei­sil­le. Voit myös tul­la kurs­sil­le yksin. Pie­nen ryh­män ansios­ta saat hen­ki­lö­koh­tai­sem­paa ohjaus­ta. Kurs­se­ja voi­daan jär­jes­tää niin aamu- kuin ilta-aikaan, joten myös vuo­ro­työ­läi­set pää­se­vät hel­pos­ti mukaan. Mikä­li kiin­nos­tuit, lai­ta säh­kö­pos­tia ja sovi­taan sopi­va ajan­koh­ta: info@crossfitrosteri.fi 

Voit tutus­tua lajiin myös kokei­lu­tun­nil­la, johon voit ilmoit­tau­tua yksin tai yhdes­sä. Hin­ta on 24 euroa / henkilö. 

Jos olet aiem­min har­ras­ta­nut Cross­fi­tia ja haluat liit­tyä jouk­koom­me, lai­tat­han säh­kö­pos­tia yllä ole­vaan osoitteeseen. 

Avoi­met kurs­sim­me löy­ty­vät WODconnectista: 

CrossFit

Cross­Fit on teho­kas­ta ja moni­puo­lis­ta toi­min­nal­lis­ta har­joit­te­lua. Cross­Fi­tin tavoit­tee­na on kehit­tää tas­a­puo­li­ses­ti eri fyy­si­siä omi­nai­suuk­sia, kuten lihas­voi­maa, kes­tä­vyyt­tä, nopeut­ta, tai­to-omi­nai­suuk­sia sekä liik­ku­vuut­ta. Liik­keet ovat luon­nol­li­sia, jol­loin ne mal­lin­ta­vat arjes­sa tar­vit­ta­via omi­nai­suuk­sia. Tun­neil­la muun muas­sa nos­te­taan, työn­ne­tään, vede­tään sekä lii­ku­te­taan kehoa moni­puo­li­ses­ti. Har­joit­te­lul­la onkin erin­omai­nen siir­to­vai­ku­tus arkielämään! 

Cross­Fit-har­joi­tuk­sia voi­daan muun­nel­la loput­to­miin, joten laji sopii kai­ke­ni­käi­sil­le ja -kun­toi­sil­le henkilöille.

Cross­Fit on jat­ku­vas­ti vaih­te­le­vaa, joten täs­sä har­ras­tuk­ses­sa et pää­se kyl­läs­ty­mään! Cross­Fit-har­joi­tuk­set ovat lyhyi­tä ja kova­te­hoi­sia, jol­loin saat tulok­sia lyhyim­mäs­sä mah­dol­li­ses­sa ajas­sa. Ja mikä paras­ta, se on oikeas­ti hauskaa!

Ohjelmointi

Cross­Fit Ros­te­rin viik­ko-ohjel­moin­tiin kuu­luu vii­si tree­ni­päi­vää (ma, ti, ke, pe & la) ja kak­si lepo­päi­vää (to ja su). Jokai­nen har­ras­ta­ja kui­ten­kin itse päät­tää kuin­ka moneen tree­niin osal­lis­tuu vii­kon aikana. 

Päi­vän WOD (Wor­kout of the day eli päi­vän ohjat­tu tree­ni) jul­kais­taan edel­li­se­nä ilta­na WODcon­nec­tis­sa. WOD sisäl­tää akti­voi­van läm­mit­te­lyn sekä itse har­joi­tuk­sen, joka voi Cross­Fi­tin ideo­lo­gian mukaan olla mitä tahan­sa. Lepo­päi­vä­nä voit osal­lis­tua Open Gym:ille, jol­loin voit teh­dä joko väliin jää­neen WOD:in tai har­joi­tel­la vapaas­ti. Cross­Fit Ros­te­ris­sa on mah­dol­lis­ta har­joi­tel­la kul­ku­lu­val­la oma­toi­mi­ses­ti WOD:ien ulko­puo­lel­la klo 05-23.

Lapset salilla

Tie­dos­tam­me Cross­Fit Ros­te­ris­sa, että per­he-elä­män ja tree­nien yhdis­tä­mi­nen voi jos­kus olla hankalaa.Tämän vuok­si per­heen pie­nim­mät­kin ovat ter­ve­tul­lei­ta salil­le. Lap­si on kui­ten­kin van­hem­pien vas­tuul­la ja tur­val­li­suu­den vuok­si lap­sen täy­tyy pysyä leik­ki­pai­kal­la tai oleskelualueella.

Cross­Fit Ros­te­ris­sa aloi­tus­kurs­sin ja tun­neil­le osal­lis­tu­mi­sen suo­si­tusi­kä­ra­ja on 16 vuot­ta, mikä­li tei­ni-ikäi­sen huol­ta­ja antaa suos­tu­muk­sen har­joit­te­lul­le. Ikä­ra­ja on kui­ten­kin viit­teel­li­nen. Alle 16-vuo­tias tei­ni-ikäi­nen on ter­ve­tul­lut har­ras­ta­maan taval­li­sil­le tun­neil­le, jos hänel­lä on aiem­paa urhei­lu­taus­taa, tai hän voi har­ras­taa van­hem­man kans­sa yhdes­sä.  Myös lap­sel­la tulee kui­ten­kin olla On Ramp-aloi­tus­kurs­si käy­ty­nä. Tors­tai­sin salil­lam­me on lap­sil­le omat ryh­mät, jot­ka ovat jaet­tu kah­teen eri ikäryhmään. 

Cross­Fit onkin usein per­heen yhtei­nen harrastus!

 

Muut palvelut

Cross­Fit Ros­te­ri panos­taa ter­vey­den edis­tä­mi­seen, joten tar­joam­me ryh­miä myös vart­tu­neem­mil­le hen­ki­löil­le ja eri­kois­ryh­mil­le. Näil­lä tun­neil­la ohjaa­ja­na on fysio­te­ra­peut­ti ja kes­ki­tym­me ylei­sen toi­min­ta­ky­vyn paran­ta­mi­seen. Näil­lä­kin tun­neil­la teho­kas har­joi­tus on kui­ten­kin taattu! 

+50-vuo­tiai­den ryh­mä tree­naa tiis­tai­sin ja tors­tai­sin klo 17-18. Ryh­mäs­tä löy­tyy täl­lä het­kel­lä tilaa ja ryh­mäs­sä voi käy­dä ensik­si tutus­tu­mas­sa veloi­tuk­set­ta. Kysy lisää säh­kö­pos­tit­se tai puhelimitse. 

Cross­Fit Ros­te­ris­sa on myös lap­sil­le omat ryh­mät. 7-10 -vuo­ti­aat tree­naa­vat tors­tai­sin klo 18 ja 11-15 -vuo­ti­aat sama­na päi­vä­nä klo 19. Ohjaa­ja­na on Maria Män­ty­lä, jol­la on vah­va har­ras­tus­taus­ta pesä­pal­lon ja pika­juok­sun paris­sa. Kou­lu­tuk­sel­taan hän on hyvin­voin­ti- ja kun­to­sa­li­val­men­ta­ja sekä hän on käy­nyt myös las­ten ja nuor­ten ylei­sur­hei­luoh­jaa­ja­kou­lu­tuk­sia. Maria on ohjan­nut kak­si vuot­ta 10 -vuo­tiai­den ylei­sur­hei­lu­kou­lua Oulun Pyrin­nös­sä. Kiin­nos­tuit­ko? Kysy lisää säh­kö­pos­tit­se info@crossfitrosteri.fi 

Tar­joam­me myös yksi­lö­oh­jaus­ta. Jos sinul­la on jokin tiet­ty tavoi­te tai heik­ko lenk­ki, johon tar­vit­set hen­ki­lö­koh­tais­ta ohjaus­ta, lai­ta roh­keas­ti säh­kö­pos­tia info@crossfitrosteri.fi. Voit halu­tes­sa­si suo­rit­taa aloi­tus­kurs­sin yksi­lö­oh­jauk­sen aikana. 

Päävalmentaja Anita Alarousu

Fysio­te­ra­peut­ti (Lau­rea-ammat­ti­kor­kea­kou­lu)

Per­so­nal Trai­ner / Phy­siot­rai­ner
(Suo­men Terveysliikuntainstituutti)

Cross­Fit Level 1 -trainer

Pai­non­nos­ton ohjaa­ja­kou­lu­tus (PNOK1)

Mie teen val­men­nus­työ­tä fysio­te­ra­peu­tin tar­kal­la sil­mäl­lä ja posi­tii­vi­sel­la otteel­la! Val­men­ta­ja­na osaan olla myös vaa­ti­va, ja minul­le on tär­ke­ää teh­dä jokai­ses­ta vah­vem­pi sekä kovem­pi kun­toi­nen kuin hän oli ensim­mäi­sen ker­ran Ros­te­rin oves­ta astuessa. 

Fysio­te­ra­peut­ti­na osaan ottaa val­men­nuk­ses­sa huo­mioon eri­lai­set lii­ke­ra­joit­teet, sai­rau­det ja kipu­ti­lat. Into­hi­mo­na­ni on teh­dä työ­tä, jos­sa pää­sen edis­tä­mään asiak­kaan hyvin­voin­tia koko­nais­val­tai­ses­ti. Fysio­te­ra­peu­tin 3,5 vuo­den ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­not takaa­vat kat­ta­van tie­tä­myk­sen ihmis­ke­hon toi­min­nas­ta, joten asiak­kai­den kehi­tys on taattua!

Cross­Fi­tia olen har­ras­ta­nut vuo­des­ta 2014 alkaen, jol­loin ihas­tuin lajin yhtei­söl­li­syy­teen ja moni­puo­li­suu­teen. Minul­la on laa­jas­ti koke­mus­ta eri urhei­lu­la­jeis­ta voi­ma­har­joit­te­luis­ta jouk­kue­la­jei­hin ja täys­pit­kään maratonjuoksuun.

Olen pie­nen pojan äiti, joten minul­ta löy­tyy ymmär­rys­tä per­he-elä­män ja lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen yhdis­tä­mi­sen haasteista.

Jäsenyys

Alen­nus­ryh­mät -10 % jäse­nyys­hin­nois­ta ja On Ramp -kurssista

Alen­nus­ryh­mät: Opiskelija/Koululainen, Elä­ke­läi­nen, Työ­tön, Ensi­hoi­to, Polii­si, Palo­kun­ta, Soti­la­sam­mat­ti­hen­ki­lö ja Perhealennus

Mak­su­ta­vat: WODcon­nect -las­ku, kort­ti­mak­su pai­kan­pääl­lä, Smartumin/luottokunnan lii­kun­ta- ja viri­ke­se­te­lit, ePas­si, Eden­red, Eazybreak ja Tyky-kuntosetelit. 

Lai­tat­han säh­kö­pos­tia: info@crossfitrosteri.fi, mikä­li haluat mak­saa lah­ja­kor­til­la tai lii­kun­ta- ja virikeseteleillä.

Ter­ve­tu­loa Ros­te­rin teräk­si­seen poruk­kaan mukaan!

Häklin­ka­tu 1

95420 Tor­nio

Puh. 045 783 481 63

info@crossfitrosteri.fi

Cross­Fit® on Cross­fit Inc:n rekis­te­röi­mä tavaramerkki

Cross­Fit® is a tra­de­mark regis­te­red by Cross­Fit Inc

CrossFit Journal: The Performance-Based Lifestyle Resource